ACORD
del Govern pel
qual el Govern de la Generalitat manifesta el seu suport a la
Iniciativa per a la
reforma horària – Ara és l’hora
.

Al llarg de les darreres dècades, la societat catalana ha
experimentat una profunda transformació econòmica, social i demogràfica.
Aquesta transformació ha afectat de manera molt directa
l’organització horària de la nostra societat, així com la gestió del temps per
part dels sectors econòmics, culturals i educatius. La inclusió de cada cop més
tecnologies de la informació i la comunicació en la nostra societat, també en
l’àmbit laboral, així com una demanda creixent per part de la societat en els bons
usos del temps, són alguns dels factors que posen en evidència la necessitat de
replantejar l’organització horària a Catalunya. També l’impacte de la crisi
econòmica, i com l’organització horària actual incideix en la competitivitat i
la productivitat de l’economia catalana, ha comportat que el debat sobre la
reforma horària prengui més rellevància en l’esfera pública del nostre país.
En aquest context, la Iniciativa per a la reforma
horària – Ara és l’hora és una plataforma que neix de
la societat civil per tal d’introduir el debat sobre la necessitat d’una nova
reorganització dels horaris en tots els àmbits de la nostra societat.
L’objectiu d’aquesta Iniciativa és impulsar uns horaris
beneficiosos per a les institucions, les empreses i la ciutadania, a partir de
l’establiment d’un horari racional generalitzat, que hauria de ser la norma a
aplicar en tots els àmbits socials i econòmics, públics i privats, sense
perjudici que es reconeguin després determinades situacions de flexibilització
horària i, per tant, excepcions a les normes generals, per atendre determinades
situacions personals o de determinats col·lectius.
En definitiva, passar d’uns horaris propis d’una altra època, amb
una societat menys desenvolupada i socialment menys plural, a uns altres que
s’adaptin a la realitat dels temps actuals, amb més complexitat social, amb més
diversitat econòmica, amb tecnologies disruptives dels estils de vida i amb un
constant risc d’augment progressiu de les desigualtats.
L’estudi i el debat sobre la viabilitat per transitar cap a
la transformació dels horaris de Catalunya a la nova realitat social, econòmica
i cultural, requerirà la implicació de tota la societat, especialment en
l’àmbit laboral, però també escolar, comercial, cultural, esportiu, televisiu i
associatiu, així com la implicació de les administracions i les institucions
del país.
És per tots aquests motius que, a proposta del conseller de
la Presidència, el Govern
Acorda:
1-    Manifestar el seu suport institucional a la
Iniciativa per a la reforma horària – Ara és l’hora.
2-   
Crear un grup de treball interdepartamental
adscrit al Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria del Govern.
Les funcions d’aquest grup de treball seran les d’estudiar les propostes presentades
per la Iniciativa per a la reforma horària – Ara és l’hora al Govern de la Generalitat, avaluar-ne la seva implementació i
coordinar el seguiment de les actuacions i mesures que s’acordin en el marc
d’aquest grup de treball. El grup de treball l’integraran de manera permanent
representants dels departaments de la Presidència, de Governació i Relacions
institucionals, d’Economia i Coneixement, d’Ensenyament, de Benestar Social i
Família, i d’Empresa i Ocupació. El grup estarà dirigit i coordinat pel
secretari del Govern, o per la persona en què aquest delegui. Els representants
dels departaments seran els secretaris o secretàries generals o les persones en
què aquests deleguin. De manera puntual, s’afegiran al grup de treball representants
de la resta de departaments si els àmbits de treball així ho requereixen. La
durada d’aquest grup de treball es correspondrà amb la legislatura vigent.
La presidència és exercida pel secretari del Govern
i la secretaria, per una persona del Departament de la Presidència, la qual
assisteix a les sessions amb veu i sense vot.
El grup de
treball interdepartamental pot determinar les seves normes de funcionament. En
tot el que no es preveu ni en aquest Acord ni, si escau, en les normes de funcionament,
el grup de treball interdepartamental es regeix per la normativa dels òrgans
col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Els
membres del grup de treball no percebran drets d’assistència per a la
concurrència a les sessions.
3-   
Encarregar al Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS) un
dictamen de fonamentació sobre la transició cap a la reforma horària.
4-   
Encarregar a la Direcció General de
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació
l’impuls de la Conferència catalana per la reforma horària, l’impuls de la
formació d’empreses en relació amb la Iniciativa i la planificació de proves
pilot per al 2015.
5-    Fer
el seguiment dels treballs que es desenvoluparan en el marc de la Comissió
específica per a l’estudi de la transició cap a la reforma horària que impulsa
el Parlament de Catalunya, a proposta dels set grups parlamentaris.