POLÍTICA DE PRIVACITAT

Des de la present pàgina web, titularitat de L’ASSOCIACIO INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA que figura a la pròpia pàgina web i a l’Avís Legal, volem oferir-li una experiència de navegació i un servei segur i confiable. Per això, hem implementat la present política de privacitat que compleix amb les mesures de seguretat exigides per el Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, RGPD).

Com ja consta a l’Avís Legal, l’entitat que es troba darrere d’aquesta plataforma és la següent:

ASSOCIACIÓ INICIATIVA PER LA REFORMA HORÀRIA

CIF: G-66200288

Domicili: Via Laietana 10, 1-2 C.P.: 08003 de Barcelona.

Correu electrònic de contacte: info@reformahoraria.cat

Telèfon de contacte: 600922674

Per a qualsevol cosa que necessiti com a Usuari, pot contactar amb nosaltres en el correu electrònic indicat o a la nostra direcció física.

1. EN QUINS APARTATS DE LA NOSTRA PLATAFORMA RECOLLIM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

a) Formulari de Contacte

A la nostra pàgina web l’Usuari trobarà l’opció d’escriure’ns per aclarir tots els dubtes que tingui en relació amb qualsevol cosa que necessiti. Per contestar, contactarem a través del correu electrònic o número de telèfon que vostè ens hagi indicat.

b)  A través del nostre correu electrònic corporatiu

A través del nostre correu electrònic: info@reformahoraria.cat, l’Usuari ens podrà escriure i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb el funcionament de la nostra plataforma.

2.  QUIN ÉS L’OBJECTIU/FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats mencionats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris. D’aquesta manera, utilitzarem la seva informació per a mantenir-los informats de les nostres activitats, iniciatives, actes en els quals participem i/o que organitzem.

El correu electrònic que l’Usuari ens remeti en l’apartat de contacte i/o el correu electrònic des del què ens escrigui al nostre correu corporatiu, l’utilitzarem per a remetre informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat, consells, notícies i informació, segons correspongui.

En cap cas rebrà l’Usuari informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment previ, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la llei.

També rebrà informació sobre els projectes que desenvolupem des de l’Associació, on participem o col·laborem, sempre i quan ens hagi autoritzat per això en el seu dia o bé marcant la casella corresponent previ registre a la plataforma per part seva.

3. ÚS DE DADES PERSONALS

L’ASSOCIACIÓ INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per aquesta part d’acord amb el previst al RGPD.

Les finalitats del tractament de dades per les vies establertes en el punt 1 seran, en detall, les següents:

  1. Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari pugui realitzar.

  1. Enviar informació que es consideri que pot ser d’interès de l’Usuari relacionada amb l’Associació.

  2. Fer-li arribar informació sobre projectes que desenvolupem des de l’Associació, on participem o col·laborem.

4. COMPARTIR INFORMACIÓ AMB TERCERS

Com ja s’ha establert als punts anteriors, els responsables d’aquesta pàgina no facilitaran les dades dels Usuaris a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se li informarà prèviament i es sol·licitarà el seu consentiment.

5. Consentimient EXPRÉS PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

En compliment del que exigeix el RGPD i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que l’Usuari ens enviï dades personals, haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les dades, o quan ens escriu al nostre correu electrònic de contacte, estarà acceptant expressament que puguem demanar les dades per a la finalitat o petició que ens hagi indicat.

Amb aquesta(es) acció(ns), l’Usuari ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb que tractem les seves dades d’acord amb les finalitats mencionades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades en aquesta pàgina són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

6. Sobre ELS DRETS DE L’USUARI D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, supressió, OPOSICIÓ, PORTABILITAT, OBLIT I LIMITACIÓ AL TRACTAMENT

El Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, de Protecció de Dades ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades. L’ASSOCIACIÓ INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, l’Usuari podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament escrivint al nostre correu de contacte: info@reformahoraria.cat o enviar-nos una sol·licitud per correu físic a Via Laietana 10, 1-2 C.P.: 08003 de Barcelona, adjuntant en ambdós casos còpia del passaport o el DNI (titular de les dades) i indicant en l’assumpte, de manera expressa, la petició que vol fer: accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i/o limitació al tractament.

Expliquem breument en què consisteix cadascun del drets que pot exercir:

Accés: A través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer quines dades de caràcter personal estan sent tractades per part de L’ASSOCIACIÓ INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA; la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.

Rectificació: Consisteix en que pugui modificar les seves dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes, havent d’especificar en la sol·licitud quines dades vol que es modifiquin.

Supressió: Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives.

Oposició: Amb el dret d’oposició es pot oposar al fet que no es realitzi el tractament de les seves dades en supòsits com: activitats de publicitat i prospecció comercial o quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.

Portabilitat: Podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Oblit: Podrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació indeguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va a motivar el tractament o recollida.

Limitació al tractament

En general, als casos en què no quedi clar si les dades personals s’hauran d’esborrar, vostè pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan vostè no vulgui que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no es pugui esborrar per motius jurídics i; (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

7. LES MESURES DE SEGURETAT A LA RECOLLIDA DE DADES

Per a garantir la seguretat a la nostra plataforma, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats en el primer punt.

D’aquesta manera, els responsables d’aquesta pàgina web mantenen els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerits pel el Reglament Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i han establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

No obstant l’anterior, en qualitat d’Usuari de la nostra plataforma i finalitats, l’Usuari entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la web en què està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privacitat i seguretat de les seves dades d’identificació, utilitzant sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

Així les coses, informem l’Usuari que serà l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades; els responsables d’aquesta pàgina no es fan responsables de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin, ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens a aquests responsables, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb el que s’ha establert abans, els responsables d’aquesta pàgina no poden garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la plataforma; o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d’aquests serveis. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal.

8. COOKIES

La pàgina web utilitza cookies de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si l’Usuari vol consultar quina és la nostra política al respecte, consulti aquí.

9. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina. En cas que aquesta modificació li afectés en el relatiu al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es realitza un tractament addicional de les mateixes, no informat prèviament, procediríem a notificar-li.

Es recomana, en tot cas, a l’Usuari, que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la pàgina web cada cop que accedeixi a la mateixa.

10. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DE TEXTOS LEGALS

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’Avís Legal i la política de cookies  associada a aquesta plataforma.